ارکان جهت ساز 

ماموریت
« توسعه پایدار خدمات و زیرساختهای اکوسیستم معدنی »

 

چشم انداز
« هاب فناوری در زنجیره ارزش معدن کشور »

 

ارزشها
• ایمنی
• جامع نگری
• نوآوری
• انتقال دانش

شعار ما