سعید عصمتی

رییس هیئت مدیره

علیرضا مصفی

مدیرعامل

محمد عصمتی

نایب رییس هیئت مدیره