اعضای هیئت مدیره

  • رئیس هیئت مدیره: نیما دباغ صفایی
  • نایب رئیس هیئت مدیره: سید علی هاشمی

مدیر عامل

  • علیرضا مصفی
بالا